CBD

CBD olja – Information om epilepsi

Skriven av Peter Eriksson

CBD olja används redan mot en mängd hälsotillstånd och åkommor. Ett av de mest lovande områdena där CBD kan vara till hjälp är mot epilepsi. Faktum är att det första läkemedlet med cannabidiol (CBD) som blev godkänt i USA var mot just epilepsianfall. Forskningen är fortfarande i ett tidigt skede, men det vi sett hittills är att CBD kan vara mycket effektivt mot epilepsi samtidigt som biverkningarna är få.

Epilepsi – en vanlig sjukdom

Enligt Svenska Epilepsiförbundet har minst 60 000 människor epilepsi i Sverige. Det är en sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst under livet. Hur ofta man drabbas varierar. Vissa får ett eller några få anfall under en livstid, andra har dagliga anfall. I vissa allvarliga fall har den drabbade flera anfall per dag.

Störningar i hjärnan är orsaken till epilepsi

Orsaken till epilepsi är övergående störningar i hjärnans nervceller. Dessa kan vara permanenta eller tillfälliga. De flesta som drabbas av epilepsi har inga andra symptom än själva epilepsianfallen. Epilepsi kan orsakas av allt som kan skada hjärnan. Hit hör fosterskador, förlossningsproblem, hjärninfarkt, hjärnblödning, alkoholförgiftning, hjärntumör eller fysisk skada.

När dessa störningar sker inträffar ett epileptiskt anfall. Hur anfallet ter sig och vilka konsekvenser det får beror på var i hjärnan störningen sker. Vissa epileptiska anfall varar i några sekunder. Andra varar i flera minuter. De upphör alltid av sig själva. 

Typer av epilepsi

Det finns i huvudsak fyra typer av epileptiska anfall:

  • Stora epileptiska anfall: Plötslig medvetslöshet och kramper. Anfallet brukar vara i tre till fem minuter.
  • Frånvaroattacker: Den drabbade blir frånvarande i några sekunder, men faller inte omkull. Drabbar främst barn.
  • Astatiskt-myoklona anfall: Plötslig förlust av förmågan att stå. Vanligast hos personer som även har andra handikapp.
  • Psykomotoriska anfall: Kallas även komplexa partiella anfall. Medvetandet påverkas och personen blir frånvarande. Anfallet sker ofta i kombination med psykiska upplevelser (hallucinationer) eller små motoriska fel (t.ex. tuggning eller smackning). Den drabbade faller inte omkull.

Världens första CBD-läkemedel mot epilepsi

Många läkemedel mot epilepsi, så kallade antiepileptika, har en förebyggande verkan. När patienten tar dessa minskar risken för anfall. Det finns även antiepileptika som används för att avbryta ett anfall som pågår. De två vanligaste substanserna för förebyggande heter karbamazepin (för lokala anfall) och valproat (när hela hjärnan påverkas).

I juni 2018 blev CBD för första gången godkänt som aktiv substans i ett läkemedel mot epilepsi. Då godkände det amerikanska läkemedelsverket FDA läkemedlet Epidiolex, som består av CBD.

Epidiolex används för att minska antalet epilepsianfall hos patienter som lider av två sällsynta former av epilepsi, Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom. Epidiolex tillverkas av det brittiska företaget GW Pharmaceuticals.

I de kliniska studier som genomfördes inför godkännandet av Epidiolex visade sig antalet anfall hos epileptiker minska när de tog CBD-medicinen. De flesta av försökspersonerna tog Epidiolex i kombination med sina vanliga antiepileptika. Resultatet var positivt:

  • Personer med Lennox-Gastauts syndrom hade 20 till 25 procent färre anfall än personer som inte tog någon CBD-medicin.
  • Personer med Dravets syndrom hade 26 procent färre anfall än personer som inte tog någon CBD genom Epidiolex.

Även en liten dos CBD kan räcka

I en senare studie med Epidiolex visade sig skillnaden i effekt mellan en liten dos på 10 mg jämfört med en större dos på 20 mg av läkemedlet vara marginell:

  • Epilepsipatienter som fick 20 mg Epidiolex per dag hade i snitt 42 procent färre anfall i genomsnitt.
  • Epilepsipatienter som fick 10 mg Epidiolex per dag hade i snitt 37 procent färre anfall.
  • Patienter som fick placebo hade en genomsnittlig minskning av sina anfall med 17 procent.

Liksom i många andra studier fanns det alltså en viss placeboeffekt, men resultatet är ändå tydligt: CBD minskar antalet epilepsianfall av den typen av epilepsi som studerades. Skillnaden mellan 10 och 20 mg Epidiolex på 5 procentenheter är att betrakta som marginell. Dessutom rapporterade föräldrarna till barnen att de upplevde dosen på 10 mg som mer effektiv.

Detta betyder att epilepsipatienter som använder CBD kan uppnå en god effekt även med en mindre dos. Förutom att det leder till mindre omkostnader minskar det risken för eventuella biverkningar.

Stor potential CBD-olja och epilepsi?

Den effekt vi ser idag av CBD mot epilepsi kan vara toppen av ett isberg. De studier av Epidiolex som gjorts var för två speciella typer av epilepsi. CBD har troligtvis effekt även på andra typer av epilepsi även om vi ännu inte har några exakta siffror eftersom några kliniska studier ännu inte slutförts. De som provat CBD mot epilepsi har dock vittnat om en tydlig förbättring.

Än så länge är det ingen som riktigt vet varför CBD har en så positiv effekt mot epilepsi. På något sätt tycks CBD samverka med de hjärnreceptorer som förändrar hjärnkemin på ett sätt som minskar risken för ett anfall. För att säkert veta hur effektivt CBD är mot epilepsi behövs fler och större studier.

Behövs medicin eller kan en vanlig CBD-olja användas?

De kliniska tester som gjorts använde en isolerad form av CBD i form av medicinen Epidiolex. Förutsatt att CBD-tillverkaren är seriös och har en produkt som framställts med en professionell metod lär effekten av CBD som hälsokost vara densamma som Epidiolex. Det förutsätter att det är CBD i form av isolat vi talar om. Däremot får inte läkare rekommendera att ersätta det kliniskt testade läkemedlet med hälsokost eftersom hälsokostpreparaten inte genomgått läkemedelsverkets kontroll. I Sverige finns det ännu inte något registrerat läkemedel mot epilepsi som innehåller CBD, men det är inte omöjligt att det kommer.

I Danmark har läkare som förespråkar användandet av medicinsk cannabis uttryckt sig positiva till att använda CBD i form av droppar i allvarliga fall av epilepsi. Det finns till exempel fall där vanlig medicin inte hjälper. Då kan det vara värt att prova CBD. I takt med att forskningen framskrider är det inte otänkbart att CBD kommer att rekommenderas även på bredare front i kampen mot epilepsi.

Fullt spektrum kan verka annorlunda

Det man bör känna till är att mycket av den CBD som säljs som hälsokost är av typen fullt spektrum. Det innebär att den även innehåller andra slags cannabinoider än CBD. Många hävdar att denna komplexa struktur kompletterar CBD väl och gör att effekterna blir bättre jämfört med ren CBD.

Huruvida fullt spektrum är bättre än ren CBD mot epilepsi låter vi vara osagt eftersom mer forskning krävs på området. Läs gärna också vår artikel om vad är CBD för en mer detaljerad redogörelse för vad fullt spektrum CBD är.

Få biverkningar av CBD mot epilepsi

De patienter som deltog i de kliniska undersökningarna med CBD mot epilepsi uppvisade liknande biverkningar som de som tidigare rapporterats av användande av CBD. Vi har skrivit om biverkningar för CBD tidigare. Här hittar vi bland annan trötthet, yrsel och feberkänsla. Dessa biverkningar går vanligtvis över inom någon dag upp till efter ett par veckor och är helt naturliga.

Allvarliga biverkningar visade sig vara ovanliga. Precis som med andra läkemedel kan allergiska reaktioner förekomma. Den vanligaste biverkningen var ökad produktion av leverenzym. Undersökningen visade dock inte ifall detta var negativt eller inte.

Sammanfattning

CBD används redan mot vissa former av epilepsi. Flera kliniska studier har visat att CBD drastiskt minskar mängden epileptiska anfall hos patienter som lider av Lennox-Gastauts syndrom och Dravets syndrom. Det finns indikationer på att CBD kan hjälpa även vid andra typer av epilepsi, men fler och större kliniska studier behövs.

Forskarna har ännu inte kommit underfund med det exakta orsakssambandet, men CBD tycks påverka signalsubstansen på ett sätt som minskar risken för epileptiska anfal

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.