Information

Indica vs Sativa

indica vs sativa
Skriven av Peter Eriksson

Sativa och Indica är två sorters cannabisplanta. När du köper CBD behöver du aldrig ta ställning till vilken av de två sorterna du ska välja. CBD tillverkas av hampaplantan, som är en variant av Cannabis Sativa. I denna guide om Indica vs Sativa ska vi titta på skillnaderna mellan de två typerna av Cannabisväxt. Finns det någon skillnad mellan Indica och Sativa och i så fall – vilken?

Indica och Sativa i korthet

Som brukare av CBD-produkter ställs du sällan, om ens någonsin, inför frågan vad du helst väljer – Sativa eller Indica. CBD tillverkas nämligen av hampaplantan som är en variant av Cannabis Sativa. I takt med att Cannabis blir lagligt i allt fler länder även i berusningssyfte blir det allt vanligare att frågan om Indica vs Sativa dyker upp.

I folkmun brukar skillnaden mellan Cannabis Sativa och Indica vara enligt följande:

  • Cannabis Sativa beskrivs som energigivande. Den sägs minska stress, öka kreativiteten och ge ökat fokus.
  • Cannabis Indica beskrivs som avslappnande och används av vissa för att motverka sömnlöshet.

Det är en grov förenkling som egentligen saknar vetenskapliga bevis. Vi ska titta närmare på hur Indica och Sativa skiljer sig åt i praktiken.

Typer av Cannabis

Indica och Sativa är två genus (typer) ur Cannabisfamiljen men det finns även en tredje Cannabissort, Ruderalis. Cannabistillverkare talar dessutom om en fjärde variant, hybrid, som alltså är en blandning mellan två andra Cannabissorter. Det finns mängder med olika hybrider på marknaden.

Cannabis Sativa

Cannabis Sativa är en typ av Cannabisplanta som trivs bra i varmt och torrt klimat. Den behöver mycket sol för att växa. Cannabis Sativa är en växt som kan bli högre än 3,5 meter. Bladen är tunna och liknar nästan fingrar. Växten tar mer tid på sig att utvecklas jämfört med andra Cannabissorter.

I dess ursprungliga form har Cannabis Sativa mer av cannabinoiden TCH än CBD. I den Sativa som finns på marknaden finns inte något sådant samband. Mer om detta senare. I Cannabis Sativa som tagits fram för industriellt och medicinskt bruk är förhållandet omvänt. Industrihampa, som är en variant av Cannabis Sativa, innehåller bara en mycket liten andel TCH.

Många som väljer Cannabis Sativa som berusningsmedel är ute efter vad de beskriver som ett alert rus. Användare anger ofta att de upplever en energikick i kombination med minskad ångest. Vidare anger de att Cannabis Sativa får dem att känna sig kreativa och produktiva snarare än avslappnade eller slöa. Därför är Cannabis Sativa vanlig bland folk som använder Cannabis dagtid.

Cannabis Indica

Cannabis Indica växer naturligt i Afghanistan, Pakistan, Indien och Turkiet. Plantan har anpassat sig till ett tufft, varierande och ofta torrt inlandsklimat. Cannabis Indica är ”knubbigare” än Cannabis Sativa. Växten blir inte så hög, bladen är bredare och dess ”fingrar” är tjockare. Cannabis Indica växer snabbare än Cannabis Sativa och den knoppar av sig mycket fortare.

Många brukare av Cannabis Indica använder den för dess avslappnande effekt. Den uppges även minska illamående och smärta. Dessutom ökar aptiten. Av denna anledning används Cannabis Sativa främst kvällstid.

Cannabis Ruderalis

Cannabis Ruderalis är en mindre känd typ av Cannabis. Den anpassar sig lätt efter extrema miljöer. Cannabis Ruderalis växer mycket snabbt. Plantan behöver sällan mer än en månad på sig från att gå från frö till fullvuxen planta. Den slår lätt rot även i tuffa miljöer som i Sibirien och Himalaya.

Jämfört med både Cannabis Sativa och Cannabis Indica är Cannabis Ruderalis mycket kortvuxen. Plantan blir sällan högre än 3 decimeter. ”Fingrarna” är ännu tjockare än för Cannabis Indica och antalet fingrar på bladet är färre.

Cannabis Ruderalis har vanligtvis en betydligt högre andel CBD än THC. Samtidigt är mängden både CBD och THC låg. Därför används knappast Cannabis Ruderalis varken för medicinskt bruk eller som drog.

Trots det används ändå Cannabis Ruderalis i vissa odlingar. Där korsas Ruderalis ibland med Cannabissorterna Indica eller Sativa. I dessa fall är det Cannabis Ruderalis förmåga att växa snabbt som man vill åt. Genom att korsa växten med mer potenta Cannabissorter skapas hybrider som har de egenskaper man vill åt för en lönsam produktion.

Hybrider

Det tar oss till begreppet Cannabishybrider. Odlare tar fram hybrider för att få en planta som uppvisar vissa önskade egenskaper. En hybrid är en blandning av två olika Cannabisplantor. Närmare bestämt används varianter av Sativa och Indica för att få fram en ny växt, en hybrid.

Man kan inte säga att Cannabishybrider har någon särskild egenskap eftersom plantans egenskaper varierar från fall till fall. Det är odlaren som bestämmer vilka karakteristika den nya hybriden ska ha. När Cannabis odlas i berusningssyfte är målet ofta att öka THC-halten, men odlare tar även fram hybrider som exempelvis ska kunna motverka bieffekterna av strålning och kemoterapi.

När en hybrid tagits fram klassificeras den vanligtvis som Sativa-dominant, Indica-dominant eller neutral, beroende på vilken Cannabissort som är mest framträdande i korsningen.

Indica vs Sativa mindre viktigt än CBD vs THC

Det kan vara lockande att dra enkla slutsatser kring Indica och Sativa. Tyvärr är denna typ av förenklingar vanlig i marknadsföringen av Cannabis. Det kan finnas tendenser att effekterna av Sativa och Indica upplevs på det ena eller andra sättet, men faktum är att det kan skilja mer mellan två Indicor eller två Sativor än mellan en viss Sativa och en viss Indica.

Vad som avgör växtens effekt och eventuella medicinska verkan är dess innehåll av cannabinoider. Cannabisplantan har hundratals olika cannabinoider som interagerar med kroppens endocannabinoida system. De två vanligast förekommande och mest utforskade är CBD och THC:

  • CBD – Cannabidiol: En icke-psykoaktiv cannabinoid som används mot flera sjukdomar och åkommor. Det är Cannabidiol som används i CBD-droppar. CBD används även i viss epilepsimedicin.
  • THC – Tetrahydrocannabinol: Detta är en cannabinoid som framkallar ett rus för den som använder Cannabis. Man säger att THC är psykoaktiv. THC kan även användas i medicin.

Det är i förhållandet mellan CBD och THC som avgör vilken effekt, inklusive eventuell medicinsk effekt, en Cannabis Sativa vs Indica kommer att ha. Istället för att förlita sig på indelningen mellan Indica och Sativa kan man tänka så här:

  • Cannabis med en större andel THC: Används av konsumenter som vill uppnå ett rus. Används även av personer som vill råda bot på oro, smärta, depression, sömnlöshet med mera. Dock undviks THC-dominant Cannabis av personer som är känsliga för bieffekterna av THC.
  • Cannabis med en större andel CBD: Används av konsumenter som vill åt eventuella hälsofördelar med Cannabis utan att känna av ett allt för stort rus. Denna kategori av konsumenter kan med fördel använda CBD-droppar.
  • Cannabis med balanserad nivå av CBD och THC: Används av personer som vill åt fördelarna med både CBD och THC.

Kemisk uppbyggnad i Indica vs Sativa

Det är alltså den kemiska uppbyggnaden i plantan vi måste titta på för att kunna dra några slutsatser kring plantans eventuella effekt. Enligt en undersökning från Leafly.com är det ingen skillnad på THC-nivå i den genomsnittliga Sativan jämfört med den genomsnittliga Indican. Det är inte heller någon skillnad i CBD-innehåll. De hybrider som jämfördes hade dock mer av både CBD och THC.

Däremot fann man att det fanns en stor skillnad mellan Indica och Sativa när det gäller innehållet av en terpolen som kallas för Terpinolene. Möjligen kan detta vara vägledande för att förklara upplevd skillnad i effekt.

Vi kan titta på det kemiska innehållet i olika varianter av Indica respektive Sativa för att illustrera varför en jämförelse endast utifrån växtens genus (Sativa vs Indica) inte låter sig göras:

Variant Genus CBD THC
Acapulco Gold: 0,1% Sativa 0.10% 15-23%
Sour Diesel: <1% Sativa <1% 20-22%
Maui Waui: 0,55% Sativa 0.55% 13-19%
Super Silver Haze: <0,1% Sativa <0.1% 16%
Supernatural: <1% Sativa <1% 22%
Purple Kush: <1% Indica <1% 17-22%
Bubba Kush: <1% Indica <1% 14-25%
Granddaddy Purple: <0,1% Indica <0.1% 17-23%
Afghan Kush: 6% Indica 6% 16-21%
LA Confidential: 0,3% Indica 0.30% 16-20%
Northern Lights: 0,1% Indica 0.10% 16%

Källa: Healthline.com.

Som du ser är det en stor variation i CBD-innehåll i Cannabis Sativa och Cannabis Indica. CBD-innehållet i Cannabis Sativa varierar från <0,1% till <1%. I Cannabis Indica varierar CBD-innehållet från <0,1% till 6% där just 6% är ett extremvärde. CBD finns i bägge växterna och hur mycket CBD som finns beror på vilken underkategori av respektive typ av Cannabis det handlar om.

Samma sak gäller för TCH-innehållet i Indica och Sativa. För Sativa varierar THC från 13% till 23% bland de testade sorterna. TCH-innehållet i Indica varierar från 14% till 25%.

Skillnad på CBD från Indica och Sativa

För dig som intresserar dig för CBD kan det vara intressant att veta ifall det är någon skillnad på CBD som kommer från Indica jämfört med om det kommer från Sativa.

Enligt Fil. Dr Jeremy Riggle är det ingen skillnad på CBD-molekyler som framställs från hampa och från marijuana. Ur detta kan vi alltså härleda att det inte heller är någon skillnad på CBD-molekyler som utvunnits ur Cannabis Indica jämfört med Cannabis Sativa.

För dig som använder CBD-droppar är detta egentligen irrelevant eftersom denna CBD inte utvinns ur någon av de ovan nämnda Cannabisvarianterna. CBD utvinns ur Cannabis Sativa men ur en variant som kallas för industrihampa. Den innehåller en mycket liten andel THC.

Sammanfattning

Cannabis Indica och Cannabis Sativa är två typer av Cannabis. De som använder Cannabis beskriver ibland att de två varianterna ger olika effekt. Sativa upplevs som uppiggande medan Indica beskrivs som avslappnande.

Denna beskrivning är egentligen felaktig eftersom det är det kemiska innehållet i plantan, främst THC och CBD, som avgör dess effekt. Det kemiska innehållet varierar kraftigt mellan olika varianter av Indica respektive Sativa. Därför kan det vara större skillnad mellan två plantor av typen Indica eller typen Sativa jämfört med en Indica-planta och en Sativa-planta.

Den CBD som finns i Cannabis är exakt lika oberoende av om den kommer från en Cannabis Sativa eller Indica. De CBD-droppar som säljs i Sverige kommer uteslutande från en variant av Cannabis Sativa som kallas för hampa eller industrihampa.

Disclaimer

Genom att besöka vår hemsida och ta del av den information som finns utlagd här är du införstådd med att alltomcbd.se och dess ansvariga huvudmän ej tar ansvar för några som helst uttalanden som gjorts i de artiklar eller den information som förmedlats genom hemsidan. Vi har som syfte att ge en nyanserad bild av den information som finns ute på marknaden om CBDvarför det är av yttersta vikt för oss att kunna dela ocensurerad information från tredjeparts-domäner eller vetenskapliga (samt icke-vetenskapliga) studier. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som att vi gör några uttalanden om CBDeller dess effekter och vi vill med detta tydliggöra att vi absolut inte gör några som helst uttalanden kring några medicinska effekter kopplade till CBD. Vid önskemål om ytterligare information hänvisar vi er till berörd domän, studie eller artikelförfattare som vi inhämtat informationen ifrån.

Inlägget är reklam för Natural Hemp Life, Raw Organics, Naturecan, Cibdol & och innehåller annonslänkar. Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Peter Eriksson

Peter Eriksson har en examen från Cornell University, där han tog sin kandidatexamen i mikrobiologi (B.S.). Han har varit involverad i CBD-industrin sedan dess tidiga dagar och har sett den växa till den blomstrande industri den är idag.

Som en passionerad förespråkare för CBD är Peter alltid på jakt efter följande nya och innovativa sätt att integrera CBD i sitt liv. Han är alltid ivrig att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till andra, i hopp om att hjälpa dem att finna samma lättnad och fördelar som han själv har funnit genom CBD.